Undang-undang Kecil

ANGGOTA

Anggota-anggota Koperasi ini termasuklah seseorang yang turut sama dalam permohonan mendaftarkan Koperasi ini dan yang telah menandatangan minit mesyuarat agung pemulaan Koperasi dan seseorang yang diterima menjadi anggota menurut Peraturan dan Undang-undang Kecil ini selepas pendaftaran.

KELAYAKAN MENJADI ANGGOTA

1.    Keanggotaan Koperasi ini terbuka kepada :-

 • Peserta-peserta berbangsa Melayu dan Bumiputra beragama Islam Rancangan FELCRA Berhad Seberang Perak, Kampung Gajah, Perak Darul Ridzuan yang mana mereka didaftarkan dalam daftar pegangan tanah atau rancangan; dan
 • Anak kepada anggota Koperasi berbangsa Melayu dan Bumiputra yang menjadi Peserta – peserta Rancangan FELCRA Berhad Seberang Perak, Kampung Gajah, Perak Darul Ridzuan. Taraf keanggotaan kategori anak anggota tidak boleh diwarisi isteri dan anak-anak.

2.    Seseorang yang ingin menjadi anggota Koperasi ini mestilah :-

 • warganegara Malaysia;
 • telah mencapai umur lapan belas tahun;
 • bermastautin atau mempunyai hartanah atau bekerja dalam kawasan operasi Koperasi ini;dan
 • bukan seorang yang bangkrap (muflis).

PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA

Permohonan menjadi anggota hendaklah dibuat dalam borang rasmi Koperasi ini dan dialamatkan kepada setiausaha Koperasi atau pegawai Koperasi yang dipertanggungjawabkan.

FI MASUK

1.    Tiap-tiap permohonan menjadi anggota hendaklah disertakan dengan fi masuk sebanyak RM10.00 (Ringgit Malaysia sepuluh). Fi masuk itu menurut perenggan 50(a) Akta akan dikembalikan kepada pemohon jika permohonannya ditolak oleh Lembaga.

2.    Penama atau wakil yang sah kepada anggota yang mati jika memohon untuk menjadi anggota dalam tempoh enam bulan selepas kematian anggota itu, tidak dikenakan fi masuk.

3.    Semua fi masuk hendaklah dikreditkan ke dalam akaun untung rugi.

IKRAR ANGGOTA

1.     Seseorang yang memohon untuk menjadi anggota hendaklah diminta menandatangan suatu ikrar bahawa dia:-

 • akan terikat dengan Undang-undang Kecil ini dan aturan-aturan aktiviti yang sedia ada serta apa-apa pindaan;
 • bukan seorang yang bankrap yang belum dilepaskan;
 • bukan seorang yang terhadapnya masih berkuatkuasa suatu sabitan bagi kesalahan yang boleh daftar; dan
 • tidak pernah dibuang daripada keanggotaan mana-mana Koperasi dalam tempoh satu tahun.

2.     Mana-mana pemohon yang enggan menandatangan ikrar tersebut tidak boleh diterima menjadi anggota.

3.     Seseorang yang telah menjadi anggota dengan sebab turut sama dalam membuat permohonan bagi pendaftaran Koperasi ini dan mereka telah menandatangan minit mesyuarat agung permulaan Koperasi ini, dikehendaki menandatangan ikrar seperti dalam fasal (1) dalam tempoh empat puluh lima hari selepas diterima perakuan pendaftaran Koperasi. Kegagalan menandatangan ikrar tersebut boleh menyebabkan dia disingkir.

PENERIMAAN MENJADI ANGGOTA

Permohonan menjadi anggota hendaklah dipertimbangkan oleh Lembaga dalam mesyuaratnya yang boleh menerima atau menolak sesuatu permohonan itu tanpa menyatakan sebab-sebabnya. Seseorang yang diterima menjadi anggota hendaklah diberitahu secara bertulis dalam tempoh tidak lewat daripada  tiga puluh hari selepas penerimannya itu.

PEROLEHAN HAK, KEWAJIPAN DAN LIABITI ANGGOTA

Menurut  seksyen 28 Akta, tiap-tiap anggota yang telah menjelaskan bayaran RM300.00 (Ringgit Malaysia tiga ratus) syer boleh melaksanakan segala hak, kewajipan dan liabiliti sebagai seorang anggota, sebagaimana yang terkandung di dalam Undang-undang Kecil ini.

PEMBERIAN UNDANG-UNDANG KECIL

Tiap-tiap anggota hendaklah diberi percuma satu naskah Undang-undang Kecil ini. Naskah tambahan akan dikenakan bayaran sebanyak RM10.00 (Ringgi Malaysia sepuluh) setiap satu.

PENAMA

1.     Tiap-tiap anggota Muslim hendaklah menamakan seorang wakil di sisi undang-undang untuk menerima setelah dia mati, wang yang berhak baginya di dalam Koperasi ini bagi diagihkan kepada waris yang berhak mengikut hukum Islam.

2.     Anggota itu boleh dari semasa ke semasa membatalkan atau menukar penamaan tersebut dan hendaklah memberitahu Koperasi akan perubahan, jika ada, mengenai penamaan itu.

3.     Penamaan hendaklah dibuat dalam borang rasmi Koperasi.

4.     Tertakluk kepada undang-undang kecil 11, seseorang penama boleh diterima menjadi anggota dan penama yang demikian itu hendaklah dianggap telah menjadi anggota mulai tarikh anggota yang digantikannya itu diterima sebagai anggota.

LIABILITI ANGGOTA

1.     Liabiliti seseorang anggota hendaklah terhad kepada jumlah syer dan yuran yang dimilikinya sekiranya pendaftaran Koperasi ini dibatalkan.

2.     Liabiliti seseorang bekas anggota hendaklah tidak berterusan lebih daripada dua tahun dari tarikh keanggotaannya terhenti, menurut subseksyen 35(1) Akta.

3.     Harta pusaka seseorang anggota yang telah mati tidak bertanggungan bagi hutang Koperasi ini, sebagaimana yang ada pada tarikh kematiannya, melebihi tempoh dua tahun dari tarikh kematian itu menurut subseksyen 35(2) Akta.

4.     Harta pusaka menurut fasal (3) adalah syer dan yuran dalam Koperasi in

HILANG KELAYAKAN SEBAGAI ANGGOTA

Seseorang anggota akan hilang kelayakannya sebagai anggota jika dalam tempoh menjadi anggota, dia :-

 • tidak upaya dari segi mental;
 • seorang bankrap yang belum dilepaskan;
 • seorang yang terhadapnya masih berkuatkuasa suatu sabitan bagi kesalahan boleh daftar;
 • telah dibuang daripada menjadi anggota di bawah Akta ini dan suatu tempoh selama satu tahun belum lagi berlalu dari tarikh pembuangan itu;
 • tidak lagi bermastautin, mempunyai hartanah, dan bekerja dalam kawasan operasi Koperasi; atau
 • hilang kewarganegaraan.

TERHENTI MENJADI ANGGOTA

1.     Keanggotaan seseorang anggota terhenti atas sebab berikut :

 • meninggal dunia;
 • menarik diri menurut undang-undang kecil 22.
 • dibuang menurut undang-undang kecil 23.
 • berhenti atau disingkir daripada menjadi peserta Rancangan FELCRA Seberang Perak; atau
 • anak anggota bagi generasi pertama yang keluar daripada menjadi peserta FELCRA Seberang Perak.

2.     Lembaga hendaklah menyingkir seseorang anggota yang :-

 • didapati membuat ikrar palsu menurut undang-undang kecil 14;
 • hilang kelayakan sebagai anggota menurut undang-undang kecil 20;
 • terhenti keanggotaannya menurut perenggan (c) fasal (1);
 • gagal menjelaskan syer minimum menurut undang-undang kecil 55; atau
 • gagal menjelaskan yuran menurut undang-undang kecil 56, enam bulan berturut-turut dengan tiada kebenaran lembaga.

MENARIK DIRI

1.     Seseorang anggota boleh menarik diri daripada Koperasi ini dengan memberi notis bertulis kepada Lembaga dengan tempoh minima enam puluh hari dari tarikh notis diterima secara rasmi oleh Koperasi. Atas sebab yang munasabah, Lembaga boleh membenarkan penarikan diri dalam tempoh yang singkat.

2.     Melainkan tarikh lebih awal dipersetujui oleh Lembaga, maka keanggotaan anggota itu hendaklah terhenti hanya pada hari genap tempoh notisnya.

3.     Dalam tempoh notis itu, anggota yang demikian hendaklah masih mempunyai hak, kewajipan dan liabiliti sebagai seorang anggota.

PENGGANTUNGAN DAN PEMBUANGAN ANGGOTA

1.     Seseorang anggota hendaklah dianggap telah bertindak memudaratkan kepentingan Koperasi dan boleh digantung keanggotaannya jika didapati melakukan mana-mana satu daripada perkara berikut :-

 • melanggar mana-mana peruntukan undang-undang kecil ini;
 • merujukkan pertikaian atau aduan kepada mana-mana orang selaian daripada Suruhanjaya;
 • membuat kenyataan dalam akhbar atau mana-mana media massa mengenai Koperasi ini tanpa kebenaran Lembaga;
 • membuat tuduhan palsu ke atas anggota Lembaga atau anggota atau bekas anggota atau pekerja Koperasi ini;
 • memburuk-burukkan Koperasi sehingga mencemarkan nama baik dan menjejaskan urusan perniagaan Koperasi ini;
 • bertindak di luar etika mesyuarat di dalam mana-mana mesyuarat sehingga menjejaskan perjalanan mesyuarat itu; atau
 • menghilangkan diri selama lebih dari dua belas bulan sehingga tidak dapat dihubungi oleh Lembaga.

2.     Keputusan untuk menggantung keanggotaan seseorang anggota boleh dibuat oleh Lembaga hanya setelah anggota yang berkenaan itu diberitahu secara bertulis mengenai tuduhan yang jelas terhadapnya dan diberi peluang untuk menyatakan sebab mengapa keanggotaanya tidak boleh digantung.

3.     Tiap-tiap kes penggantungan hendaklah dibentangkan kepada mesyuarat agung yang terawal dan dijadikan sebagai agenda pertama, dan anggota yang digantung keanggotaannya itu hendaklah diberitahu secara bertulias tidak kurang daripada lima belas hari sebelum diadakan mesyuarat, berkaitan tarikh, masa, tempat dan haknya untuk membela diri akan dijalankan di mesyuarat itu.

4.     Sebelum mengesahkan atau mengetepikan penggantungan itu, mesyuarat agung hendaklah mendengar penjelasan anggota yang digantung oleh Lembaga itu, jika dia memilih untuk memberi penjelasan, dan keanggotannya tidak lucut melainkan jika mesyuarat agung dengan undi dua pertiga daripada anggota yang hadir membuat keputusan membuangnya.

5.     Sehingga perkara penggantungan keanggotaannya diputuskan oleh mesyuarat agung, anggota yang berkenaan itu tidak mempunyai apa-apa hak dan kewajipan sebagai anggota melainkan hak menyuarakan hal penggantungan keanggotaannya itu di dalam mesyuarat agung.

PENYELESAIAN WANG ANGGOTA

1.     Jika seseorang anggota terhenti daripada menjadi anggota Koperasi ini di bawah undang-undang kecil 21, semua wang kepunyaanya melainkan nilai syer miliknya, setelah ditolak hutangnya dengan Koperasi ini hendaklah :-

 •  sekiranya dia ditamatkan keanggotaanya, dikembalikan kepadanya dengan segera tanpa apa-apa syarat;
 • sekiranya dia hilang keupayaan dari segi mental dan tiada pentadbir atau pemegang amanah bagi hartanya yang telah dilantik, dikembalikan kepada sesiapa yang difikirkan wajar untuk menerima bagi pihaknya sebaik sahaja penerima itu ditentukan;
 • sekiranya dia mati, dikembalikan kepada penamanya atau warisnya atau wakilnya yang sah atau kepada Pegawai Pentadbir Pusaka jika selepas enam bulan dari tarikh kematiaanya, wakilnya yang sah tidak dapat dipastikan atau tidak dilantik;
 • sekiranya dia tidak lagi bermastautin atau mempunyai hartanah dan bekerja dalam kawasan operasi Koperasi, dikembalikan kepadanya dengan sewajarnya; dan
 • sekiranya dia menarik diri, dikembalikan kepadanya selepas akhir tempoh notis.

2.     Penyelesaian mengenai syer seseorang yang terhenti keanggotaannya sebagaimana yang ditentukan dalam akaun teraudit terakhir Koperasi ini, hendaklah tertakluk kepada peruntukan undang-undang kecil 58 dan 59.

3.     Anggota yang berhenti dari Koperasi dengan apa sahaja alasan tidak berhak menuntut apa sahaja aset kepunyaan koperasi.