Borang Permohonan Kredit Majlis Perkahwinan

  • Permohonan ini hanya untuk ahli anggota Koperasi Felcra Seberang Perak sahaja.
  • Had maksima pinjaman adalah RM 500.00 (RINGGIT MALAYSIA LIMA RATUS SAHAJA)