Borang Permohonan Sumbangan Pengurusan Pengkebumian

  • Sumbangan ini adalah terletak di bawah skim tabarru’ khairat kematian anggota dan pasangan anggota.
  • Sekiranya si mati ialah anggota Koperasi maka permohonan hendaklah disertakan dengan Borang PENAMA.
  • Untuk menjadi pewaris kepada Koperasi Peserta Felcra Seberang Perak Berhad adalah diwajibkan kepada isteri dan kepada penama (pewaris) lain hendaklah mengemukakan dokumen sokongan yang disahkan.